Продължителност на обучението: два дни
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч.
Обучение
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. 
Учебен център TBS consulting

 Цел на обучението
:

Развитие на уменията за разпознаване на групово-динамичните процеси в екипа и ефективното им управление. Вземане на управленски решения в трудни ситуации при работа в екип. Разпознаване и насърчаване на силните страни на екипа.

Задачи:
- Да усъвършенстват уменията си за изграждане на доверие между членовете на екипа;
- Да управляват ефективно възникнали конфликти и неадекватни емоционални реакции.
- Да се запознаят с ролите, в които влизат членовете на екипа.

- Да разберат значението, което има фазата от развитието на екипа и да използват управленски инструменти, адекватни на процесите в екипа.
- Да даде възможност за обмен на идеи и опит.

Целева група:
Мениджъри и хора, които ръководят екипи или групи. Служители, промотирани да заемат  ръководни позиции, но без опит в управлението на хора.

Методи на водене на обучението:
В основата на обучението е създаване на условия за опознаване на собствените умения и затруднения на участниците при работата и управлението на екип, което да послужи като изходна база за надграждане на способността им да управляват служителите си. За това допринасят използваните тестови методики, както и интензивните взаимодействия между всички участници, последвани от конструктивна обратна връзка.Теоретичните модели имат за цел единствено подпомагане на разбирането на екипната динамика и се предоставят най-вече за самостоятелна подготовка.


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Първи ден:
- Въведение: цели, програма, очаквания.
- Споделяне на затруднения, свързани с управлението на екип.
- Уеднаквяване на понятията група, екип, екипна съвместимост.
- Условия една група да се нарече екип. Видове екипи.
- Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Синергия.
- Пет фази в развитието на всеки екип.
- Упражняване на уменията за идентифициране на фазите.
- Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа.
- Даване на обратна връзка като основен метод за насочване на процесите в екипа.
- Въпроси и оценка на деня.

Втори ден:
- Преглед на програмата за деня и „загряване”.
- Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите.
- Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия;
- Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите.
- Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип;
- Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип.
- Затваряне на обучението и обратна връзка.

 
Водещ обучението: Цветелина Гюрова - 
е магистър по организационна и социална психология от СУ „Климент Охридски”. Има дълъг и интересен професионален път с над двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка с цел развитие, изработването на компетентности модели. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Към настоящия момент работи на свободна практика и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други. Работила е с екипите на много големи и малки български и международни компании. За нея работата е удоволствие, възможност за непрекъснато учене и обмен на знания, опит и енергия.Не се приемат регистрации