ТБС консълтинг ООД - гр. София е дружество създадено с решение на СГС от 29.01.1996 г. като съвместно дружество на  UNICON INTERNATIONAL GMBH гр. Виена с управител Франц Границ  и „Център за квалификация на кадрите от държавната и местна администрация и строителство”ЕООД  с управител Тодор Иванов Кунчев с принципал Министерство на териториалното развитие и строителство, като консултантска и обучителна организация.
През 2013 г. в дружеството се вписва за съдружник Андрей Иванов Дечев.

През 2003 г. се създава паралелно дружество „ТБС консултинг” ЕООД, с предмет на дейност - организиране, провеждане на обучения, конференции, симпозиуми, бизнес срещи, консултантска дейност в областта на строителството с управител Зорница Сотирова.

Днес TBS consulting като организация от нов тип, ориентирана за работа в условията на една пазарна икономика, непрекъснато използва и прилага в своята работа най-ефективни форми и методи за обучение в областта на мениджмънта и консултинга.

Предлагаме над 100 теми от обучения за професионално развитие в областите: безопасност и здраве, мениджмънт, счетоводство и др.


Нашата цел е: да научим нашите клиенти как да повишат своята активност и професионално ниво, как да намерят решения на ключови проблеми за организацията и да и обезпечат силни пазарни позиции.
Ние считаме, че в условията на пазарните взаимоотношения, конкурентна среда, динамично и бързо изменящи се ситуации, ръководителят е длъжен да се опира на своя вътрешен потенциал, постоянно да обучава и развива управленските умения на мениджърския екип. Само така той ще може да осигури успеха на своята организация и да гарантира нейното стабилно присъствие на пазара.

Програмите на нашите курсове са съобразени с духа на съвременните динамични промени в икономиката на България, като сме ползвали опита на подобни фирми от Австрия, САЩ, Германия, Холандия, Дания и др.

За осъществяване на своята дейност в TBS consulting освен щатните служители като хоноровани преподаватели в различни лекторските екипи са включени над 30 специалисти с отлична теоретична подготовка и богат професионален опит -доктори на техническите науки, професори от УНСС, ТУ, икономисти, юристи, психолози, изтъкнати специалисти от МРРБ, МТСП, ИА"ГИТ", МФ и др.

Освен квалификационно обучение ние осъществяваме и трансфер на НОУ-ХАУ в областта на стопанското управление, чрез работни семинари, срещи, посещения на специализирани изложения, панаири и професионални консултации.

Дружеството организира също и посещения на изложения, панаири, научни конференции и симпозиуми, както в страната така и в чужбина. Бизнес-семинари на тема: ”Финансов мениджмънт на фирмата” в САЩ - гр.Тампа и в Австрия - гр.Виена.Успешно реализирани проекти  по: "КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА  ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ":
През 2005 г. обучени над 500 специалисти:
• Проект № 04-02-28 Прилагане на Директива 92/57/ЕЕС за временни и подвижни строителни площадки въведена с  Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – предпоставки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
• Проект № 04-02-27 Европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции по отношение на носеща способност, сеизмична устойчивост, безопасност при пожар и др. /Конструктивни Еврокодове/.
• Проект № 04-02-28 Прилагане на директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти предпоставка за конкурентоспособността на българските  производители на строителни продукти на  единния европейски пазар.
През 2006г.:
• Проект № 06-01-34  Прилагане на изискванията на европейските стандарти в строителството.

Оценители на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия
ТБС консълтинг ООД е първата в България организация започнала обучения на оценители с преподаватели от  Universität Stuttgart.
Като партньор на Агенция по приватизация сме обучили над 4000 специалисти.
"ОББ"АД над 200 обучени служители;
"Банка ДСК"АД над 150 обучени служители;

"Хебросбанк"АД 60 обучени служители;
„Търговска банка Биохим”
и мн. др.


През 2004 г. бяхме първата организация започнала обучения на: Координатори по безопасност и здраве в строителството.
До момента сме обучили над 3500  специалисти, по програма съгласувана от МРРБ, МТСП и ИА”ГИТ”, от които над 150 участници по проект: "Прилагане на Директива 92/57/ЕЕС за временни и подвижни строителни площадки" въведена с  Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – предпоставки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

От 2003 г. съвместно с Висша международна школа “Техническо законодателство и управление на качеството (ТЗУК)” към ТУ – гр. София и TÜV AKADEMIE RHEINLAND, Köln, сме обучили над  200 специалисти за одитори на системи за управление на качеството.

Организираните от ТБС консултинг  посещения на международни изложения и семинари в областта н а строителството, хранително- вкусовата промишленост в САЩ  ( съвместно с посолството на САЩ у нас), Австрия, Дубай, Испания, Малта,  Франция  са взели участие над 400  представители.