Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting

Организатори: ТБС консултинг и ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ 


Целева група:

Ръководители на отдели, мениджери, служители, чиято дейност изисква общуване с клиенти и др.

Курсът цели:
Да се развият уменията за умела работа с подчинените и да се изгради положителен динамичен модел на отношение към клиентите с адекватно реагиране на възникналите спорове и конфликти чрез превръщането им в разговор с положително впечатление.

Да се усъвършенстат уменията за правилно планиране и разпределение на работата, усъвършенстване на организаторските и мотвационните способности, подобряване стила на ръководство.
Новото и принципното различие от традиционното обучение в нашита програма е обучение чрез дейност: формулиране на конфликтологичния и управленския проблем, анализ и прогнозиране на вероятни конфликти и тяхното разрешаване или предотвратяване. Обучението завършва с умения за предотвратяване и разрешаване на конфликти в управлението, а не със самоцелно заучаване на знания.

Методи на водене на обучението:
В центъра на внимание се намират динамични методи на обучение, решаване на тестове за ръководни умения, за професионални качества, личностни качества, психотестове, казуси, дискусии.

Лектори:
проф. Боян Дурянкев - член на Борда на Superbrands Bulgaria, главен секретар в УНСС
Научни трудове - „Маркетинг на потребителските стоки и услуги”, “Интегрирани маркетингови комуникации” още над 70 статии и студии в България и чужбина
инж. Невена Коларова (председател на ТК 34 на БИС “Управление на качеството и оценяване на съответствието, водещ одитор към Тюф Рейнланд България ЕООД).