Съвременният мениджър 

"Кой се страхува от предизвикателствата да бъде съвременен мениджър

През последните години на развитие на България нарасна остро необходимостта от формиране и развитие на нови знания и практически умения на ръководните кадри в българския бизнес, администрация и неправителствен сектор на национално, регионално и местно ниво.
В тази връзка е разработен настоящият курс, който предлага полезни и актуални знания и информация, практическа насоченост и интегриран подход в областта на мениджърските умения.
Обучението отчита и новото европейско измерение на работата на мениджърите в контекстта на реалното членство на България в ЕС.

Цели на курса:
Да актуализира и развие мениджърските знания и умения на участниците в контекста на съвременната действителност.

За кого е предназначен курса:
Курсът е широко достъпен. Обучението е предназначено за лица на различни ръководни позиции, които биха желали да актуализират мениджърските си умения и знания съобразно новите предизвикателства на съвременното развитие. Курсът може да Ви бъде полезен както във Вашата работа, така и с оглед на цялостното Ви професионално развитие.

Основно съдържание на курса:
1.Фирмената култура и етика
- Фирмената култура и етика като специфичен начин на организация и развитие на човешакта жизнена дейност;
- Принципи на фирмената култура и етика;
- Оценка на собствената култура и етика.
2Лидерство и лидерски умения
- Качество и стилове на лидерството;
3Презентационни умения.
4Комуникационни умения 
- Разработка на комуникационна стратегия според целите на фирмата;
- Разработване на елементите на комуникационната политика;
- Разработване на комуникативен маркетинг-микс.

5Стратегическо планиране
- Що е стратегия и как да мислим стратегически;
- Подмяна на традиционните методи на планирането със стратегическо мислене.
6Управление на човешките ресурси
- Групово динамичен тренинг за екипна съвместимост и изграждане на умения за работа в екип;
- Управление на екип;
Вземане на управленски решения.
7Финансово управление

8
Европейска интеграция - европейски институции, европейско законодателство, възможности за финансиране на проекти от ЕС, отношения България - ЕС, европейските измерения в работата на един съвременен мениджър, европейска терминология.
- Цикъл за управление на проекти;
- Нови възможности в България за финансиране на проекти и проектни дейности от чужди и вътрешни донори.

Методика на обучението:
Курсът е с практическа насоченост и включва материали, интерактивни лекции, практически упражнения, менджърски тестове и тестове за придобиване на управленски умения,тестове за личностни качества,за евристично мислене. Обсъждане на много казуси, дискусии и източници на информация по предлаганите теми. Този курс е особено интересен и актуален с интегрирания подход на разглеждане на различни области от значение за Вашите мениджърски умения.

Продължителност: Обучението се провежда в рамките на 3 дни.

Допълнителна информация може да получите, като се свържете с нас: 0888 603724.