Продължителност на обучението: 29 и 30.10.2019 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  


Цели на обучението
С настоящия семинар се цели да се пояснят практическите аспекти на прилагането на изискванията на счетоводните стандарти за финансовите инструменти – МСС 32 Финансови инструменти: представяне, МСФО 9 Финансови инструменти,   МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.

Семинарът е предназначен  за счетоводители на предприятия от финансовия сектор, кандидати за дипломирани експерт–счетоводители, както и за всички професионалисти, интересуващи се от счетоводното отчитане на финансовите инструменти. 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Първи ден
1. Практико-приложни аспекти на изискванията за класифициране на финансовите инструменти при издателя при първоначалното признаване в съответствие с МСС 32 Финансови инструменти: представяне:
– Критерии за класифициране на финансови инструменти като инструменти на собствения капитал или финансови пасиви. – Класифициране на деривативи за собствени акции.
2. Изисквания за оценяване и представяне на съставни финансови инструменти.
3.Отчитане и представяне на обратно изкупени собствени акции.
4. Прилагане на критериите за компенсиране на финансови активи и финансови пасиви.
5. Практико-приложни аспекти на изискванията за отчитане на финансовите активи и финансови пасиви в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти:
– Категории финансови активи и финансови пасиви
Прекласификация на финансови активи.

Втори ден
1. Практико-приложни аспекти на изискванията за отчитане на финансовите активи и финансови пасиви в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти (продължение):
- Първоначално признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви. Признаване на печалби и загуби от първоначално признаване на финансови активи или пасиви.
- Последваща оценка и отписване на финансови активи и финансови пасиви.
- Обезценка на финансови инструменти в съответствие с модела на очакваните кредитни загуби. Подходи на обезценка – общ тристепенен подход, опростен подход и подход на закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна обезценка.
- Специфика на отчитане на финансови активи  и финансови пасиви:  кредитни ангажименти и договори за финансова гаранция; финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход – дългови инструменти; внедрени деривативи; репо-сделки с ценни книжа; задължения по къси продажби.
- Счетоводно отчитане на деривативи: лихвени и валутни суапове, валутни опции, форуърди и др.
- Счетоводно отчитане на хеджирането: предимства и модели на отчитане на хеджирането в съответствие с МСФО 9. Оценка на ефективността на хеджирането. Възстановяване на баланса.
2. Оценяване на финансови инструменти по справедлива стойност в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.
3.  Оповестяване на информация за финансовите инструменти в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и за оценките по справедлива стойност в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност:
- Оповестяване на информация за значимостта финансовите инструменти в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване.
- Оповестяване на финансовите рискове, произтичащи от финансови инструменти: оповестяване на кредитния риск, ликвидния риск и на пазарния риск. Анализ на чувствителността на трите вида пазарен риск. 

Водещ курсадоц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Цена:  340 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цената следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма;
- удостоверение за преминат курс.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG49UBBS 8002 1004 9892 16
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com