Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация в курса, кафе
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участие:  присъственаКурсът е базиран на няколко основни тези: 

ЧОВЕКЪТ Е КОНФЛИКТНО СЪЩЕСТВО
Идеята за безконфликтен свят е фикция, защото биологичните и социалните фактори, които определят човешкия характер и човешките отношения предпоставят сблъсъци. Същевременно, конфликтите не са толкова функция на вродени човешки недостатъци и природна „лошотия“, колкото на неумение да се предодоляват различията между хората, които съществуват априори.

РАБОТАТА С ХОРА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД РАБОТАТА СРЕЩУ ТЯХ
Малцина са тези, които истински желаят да „спечелят“ за сметка на другите, защото знаят, че тези „победи“ са нетрайни. Всеки би предпочел да има повече „партньори“, отколкото „врагове. Всъщност,  повечето хора биха предпочели да разрешат конфликта, в който са попаднали, ако могат и знаят как да запазят достойнството и интересите си.

ЕДНО Е ДА НАЕМЕШ, ВТОРО Е ДА ЗАДЪРЖИШ, А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА НАКАРАШ ХОРАТА ДА РАБОТЯТ ЕФЕКТИВНО И ВСЕОТДАЙНО
От собствен опит, а вероятно и мнозина няма да спорят, че в повечето фирми битува максимата, че „Добрите заплати давани навреме, могат да накарат повечето хора да искат да заработят при тях, да останат на работа или да я вършат ангажирано и качествено“. Също така няма и да отрекат, че данните и наблюденията им показват, че въпреки тези мерки, текучеството не намалява, а хората не подобряват осезаемо качеството на своята работа. Това е така защото има значителна разлика във влиянието и съотношението на факторите, които мотивират нашите избори и решения, когато търсим нова работа, когато искаме да продължим да работим в дадена фирма или когато искаме и даваме най-доброто от себе си в дадена работа.

НАЙ ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ СИ ОСТАВА ДИАЛОГА
Повечето конфликти в личния и професионалния живот могат да се избегнат и уредят по пътя на диалога. Уменията за ефективен диалог в конфликтна ситуация  не са “панацея”, но помагат да се намали случайността и нетрайните резултати. В същото време увеличават шанса да се постигат устойчиви решения, които двете страни намират за приемливи и изпълними.

Целева група:
- Среден и висш ръководен персонал
- Управители на малки компании
- Специалисти от търговски отдели
- Специалисти по човешки ресурси
В резюме, курсът може да бъде приет с интерес от участници, чиито професионални и служебни функции и задължения налагат сравнително често да управляват или да посредничат при решаването на междуличностни или междугрупови спорове и конфликти. Те могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство, така и при взаимодействие с външни партньори и контрагенти.
Тематичното съдържание на програмата би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и обезпечаване на доверителни и надеждни бизнес контакти и връзки.

Цели на обучението:
– Повишаване на базисната компетентност за управление и решаване на конфликти
– Запознаване с принципите за системен анализ и диагностика на конфликтна ситуация
– Развиване на рефлексията към индивидуалните модели на поведение в конфликтна ситуация и подобряване на личната ефективност
– Усвояване на умения за посредничество и управление на конфликти
– Развиване на умения за прилагане на алтернативни стратегии за неутрализиране на конфликтно развитие на преговори
– Кризисни умения за интервенция в усложнени конфликтни ситуации

Интерактивният метод на обучение:
Програмата включва обстойно теоретично изложение, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации, както и самооценъчни въпросници за преценка на индивидуалните качества. Тя е насочена към изграждането на система от практически умения за самоконтрол, модериране и ефективно разрешаване на реални конфликтни и проблемни ситуации. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

Специално внимание:
- Диагностика на латентни конфликти в организацията, които ерозират отношенията и ефективността
- Методи за неутрализиране на агресивни действия
- Вътрешно-групови конфликти  

Основни теми - съдържание:
1. Ефективна диагностика и управление на конфликти/
- Теория и типология на конфликтите
- Модели за диагностика на кофликти в организацията – явни и латентни 
- Структура на процеса на управление на конфликти
- Ключови техники и компетенции за алтернативно разрешаване на спорове
2. Преговори и решаване на конфликти
- Принципи за интеревениране при разрешаване на конфликти
- Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори
- Стратегии за модериране и способи за въздействие върху позициите и нагласите на конфликтуващите страни

Водещ курсаРосен Йорданов  - магистър по социална психология.
Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г. Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“).
Практика
Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.
Бил е Заместник-директор на «Институт по психология» - МВР.
По настоящем е водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др.

Цена: 200 лв. без начислен ДДС (240 лв. цена с ДДС) 
В цената е включено:
- презентации предоставени от лектора, консултации. 
- кафе паузи, обяд.

Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. 
Не се приемат регистрации