Продължителност:  8 уч. ч.
09:00 –09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 –16:45 ч. Обучение.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting

Колкото и невероятно да изглежда, три десетилетия след промените една значителна част от бизнеса третира бизнеса на ниво просто стоково производство, без да се познават правилата на пазарната игра при сложна капиталистическа икономика. И ако за политиците това е обяснимо, то на бизнес романтиците това се отразява катастрофално. Необходимо е преосмисляне на маркетинга и неговите маркетингови комуникации, преразглеждане на средствата за маркетингова реализация.

В този курс ще бъде представена логиката и технологията на маркетинга: предварителните маркетингови проучвания; избора на целеви пазар, разработката на цялостен маркетингов микс.

Маркетинговите комуникации (в рамките на маркетинговия микс) също се състоят от микс. Елементите на този микс се смесват в различни съотношения в кампанията. Миксът от маркетингови комуникации включва много различни елементи. Приема се, че има връзка между отделните елементи. Тук се намира ключът на микса на маркетинговите комуникации – ИМК. Интегрирани маркетингови комуникации разглеждат елементите на микса на комуникациите „интегрирани“ в едно цяло. Интегрираните средства се комбинират или се сливат, или по-просто казано, подреждат в пъзел елементите, които заедно правят пълна картина. Това е така, за да може едно послание да се предава от всички маркетингови комуникации. Различни послания объркват клиентите си и могат да увредят марките.Основни теми:
1. Все пак, що е маркетинг? Защо маркетингът е необходим при икономика, функционираща на база печалба? Приложим ли е при периферни икономики като българската? Има ли различия маркетингът през ХХI век?
2. Маркетинг на организацията. Логика и технология на маркетинга в една организация. Основни контролируеми елементи. Основен маркетингов показател. Какви са функциите и задачите пред маркетолога? Избор на корпоративен периметър; избор на носеща концепция. Сегментиране на пазара, избор на целеви сегменти и стратегия за позициониране.
3. Маркетингов микс. Особености при системата на услугите. Най-важен елемент?
4. Комуникационна политика ­ същност, насоченост и цели. Елементи на комуникационната политика: връзки с обществеността, реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби и маркетинг на взаимоотношенията. Интегриране на маркетинговите комуникации. В търсене на комуникационен оптимум. Комуникационен канал - компоненти: източник, кодиране, съобщение, средство (медия), декодиране, получател, ответна реакция, обратна връзка, смущения. Цели на комуникациите: насърчаване на търсенето, подобряване на имиджа на организацията. Бюджет - техники на разработване: „всичко, което можете да си позволите“; по аналогия с конкурентите; дял от продажбите или от печалбата; обвързване с целите и задачите. S-образен ефект и относителен прираст.
5. Връзки с обществеността. Същност и необходимост от връзките с обществеността. Системни, интуитивни и творчески връзки с обществеността. Връзките с обществеността като функция на управлението. Видове, методи и средства на връзките с обществеността. Крайни цели на връзките с обществеността. Параметри на целите. Твърдо установени, гъвкави, постижими и изпреварващи цели. Анализ на ситуацията. Реагираща и изпреварваща връзка. Неутралност, пристрастност и застъпничество. Методи на изследване. Лидери на общественото мнение. Планиране на връзките с обществеността. Определяне на общностите. Междинни цели. Общуването като постоянна цел. Разработка на план за действие. Бюджетиране.
6. Реклама. Същност и роля на рекламата. Кратка история на рекламата. Еволюция на рекламата. Рекламният бизнес. Организации, които се нуждаят от реклама и рекламират. Разработване на рекламна стратегия. Етапи. Маркетинговите и рекламни изследвания: сърцевината на плановия процес. Бюджетиране. Медия планиране.
7. Творческото производство в рекламата. Творческата подготовка на рекламата. Творчеството в рекламните стратегии. Елементи на „добрата” реклама. Изкуството да се направлява рекламата. Електронните медии. Радиото. Телевизията. Интернет. Обща характеристика на електронните медии като рекламоносители. Общи и специфични характеристики на рекламата в електронните медии. Планиране и селекциониране на медиите. Управление на медийната стратегия. Система на медиите и система в рекламните стратегии.
8. Насърчаване на продажбите. Връзки с другите елементи на комуникационната политика. Видове насърчаване на продажбите. Управление на насърчаването на продажбите. Етапи в разработване на насърчаването: установяване на цели, определяне на отговорности, разработка на общ план, избор на форма на насърчаване, координация на плана, оценка на успеха/провала.
9. Интегрирани маркетингови комуникации. Предимства и недостатъци на основните инструменти за маркетингова комуникация. На какво се дължи повишената ефективност на интегрираните комуникации? Кои са причините за промяната на начина на общуване между организацията и клиентите? Значение на имиджа на търговската марка.
10. Връзки с обществеността и корпоративна реклама. Доверие към организацията. Имидж и репутация на организацията. Организационна идентичност. Позициониране. Съчетаване на връзки с обществеността и корпоративна реклама. Специални събития. Кризисни комуникации. Принципи на поддържане на организационния имидж.

Курсът ще ви предостави следните основни знания: 
• относно съвременните виждания за същността на комуникационната политика и нейната ключова роля за успеха на организациите.
• за процеса на анализ на маркетинговата обкръжаваща среда и за методологията на изграждането на успешна комуникационна политика.
• за същността на връзките с обществеността и процеса на разработване на стратегия за тях.
• за същността на рекламата и процеса на разработване на рекламна стратегия.
• за същността на насърчаването на продажбите и процеса на разработване на стратегия за тях.
• за същността на личните продажби и процеса на разработване на стратегия за тях.
• за същността на маркетинга на взаимоотношенията и процеса на разработване на стратегия за тях.
• за същността на ИМК и процеса на разработване на стратегия за тях.

Обучението ще изгради  следните основни умения:
• умения за разработването на цялостна комуникационна политика;
• за развитието на връзките с обществеността, за рекламата, за насърчаването на продажбите, за личните продажби и маркетинга на взаимоотношенията;
• за разработването на медиен план;
• за съставянето на комуникационен бюджет.

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com