Продължителност на обучението: (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  

Цел на обучението:
Обучението има за цел да обогати използваните подходи при управлението на хора, като добави коучинга и менторинга. Изграждане на конкретни умения за ефективно насочване на служители. Осъзнаване на ползите от индивидуалния подход за мотивирането на хора и екипи.

Задачи:
- Познаване собствения управленски стил;
- Разликата между подходите менторинг и коучинг;
- Да могат да направят избор кой подход да използват, в зависимост от целите и ситуацията;
- Да подобрят уменията си за активно слушане, задаване на въпроси и даване на обратна връзка;
- Да използват структуриран подход за коучинг;
- Да насочват ефективно хората как да постигат желаните резултати;
- Да даде възможност за обмен на идеи и опит.

Целева група:
Мениджъри и хора, които ръководят екипи и осъзнават важността на използването на адекватни инструменти за мотивиращо управление. Ръководители, които се стремят към развитие на служителите си или подготвят свои заместници.

Методи на водене на обучението:
“Не можеш да научиш човек на нищо, можеш само да му помогнеш да го открие за себе си.”
Подходът ни стимулира себерефлексията относно използваните до този момент управленски стилове.
Отваря пространство за откровено споделяне на затрудненията при управлението на хора и търсене на собствен път за справяне с тях.
Провокира интензивно взаимодействие между всички участници, последвано от конструктивна обратна връзка.Теоретичните модели имат за цел единствено подпомагане на разбирането за същността на коучинга като мениджърски инструмент и се предоставят най-вече за самостоятелна подготовка. 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
I ден:
- Въведение: цели, програма, очаквания.
- Попълване на тест за управленски стил.
- Използване на различните видове управленски стилове в зависимост от особеностите на конкретната ситуация. Ситуационно лидерство. Мястото на менторинга и коучинга при управлението на служители.
- Характеристики и умения на добрия ментор/коуч.
- Менторинг и коучинг-същност, ползи, цели на двата подхода в организацията. Сравнение между менторинг и коучинг като управленски подходи.
- Ефективното общуване и изграждането на отношения на доверие-в основата на менторинга и коучинга. Как да го пoстигнем?
- Въпроси и оценка на деня.  
II ден:
- Преглед на програмата за деня и „загряване”.
- Мъдрият човек не дава правилните отговори, той поставя правилните въпроси. Силни „коучинг” въпроси.
- Обратната връзка-закуска за шампиони. Работещи схеми за даване на обратна връзка.
- Коучинг-инструменти и използването им.
- Структуриран подход в коучинга. Етапи на коучинг. Работа по предварително подготвени казуси на участниците.
- Затваряне на обучението и обратна връзка.  

Водещ  обучението: Цветелина Гюрова - е магистър по организационна и социална психология от СУ „Климент Охридски”.
Има дълъг и интересен професионален път с над двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка с цел развитие, изработването на компетентности модели. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Към настоящия момент работи на свободна практика и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други. Работила е с екипите на много големи и малки български и международни компании.
За нея работата е удоволствие, възможност за непрекъснато учене и обмен на знания, опит и енергия.

ще дадем в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. Не се приемат регистрации