ТБС консултинг ЕООД е първата организация, която през 2004 година започна обучение на Координатори по безопасност и здраве в строителството със специалисти от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, ИА"Главна инспекция по труда" и Министерство на труда и социалната политика. До този момент при нас са обучени над 2800 специалисти.

Продължителност на обучението6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Формат: хибриден семинар
- онлайн в ZOOM
- присъствен курс: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consulting

Целева група: Правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа правоспособност в областта на проектирането и строителството, безопасното и здравословно изпълнение на СМР. Курсът може да се проведе и по предварителна заявка, при група от минимум 7 участници. 

Основно съдържание на обучението:
Основното съдържание на курса  и  програмата са разработени и съгласувани от МРРБ /Министерство на регионалното развитие и благоустройството/ и МТСП /Министерство на труда и социалната политика/.

1. Основни изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
2. Участници в строителството и техниите задължения. План по безопасност и здраве (ПБЗ)
3. Изменения в Закона за устройство на територията, свързани с ПБЗ
4. Предложени изменения на Наредба № 2 от 2004 г. и на Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.
5. Координатор по безопасност и здраве в строителството. Основни разпоредби на ЗБУТ свързани със строителната площадка.
6. Изисквания за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
7. Анализ на травматизма  в строителството. Основни причини за трудови злополуки.                 
8. Превенция и възможност за въздействие от страна на координатора. Разглеждане на злополуки в строителството и набелязване на мерки за предотвратяването им.  

Цена: 120 лв. без ДДС (144 лв. с ДДС).
В цената е включено:
- презентация предоставена от лекторския екип, консултации.
- кафе пауза.

Начин на плащане:
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
 да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл с "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.

 Не се приемат регистрацииКоординаторът по безопасност и здраве се назначава от инвеститора. Това задължение имат и всички строителни фирми, които строят собствени обекти.

Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране"
е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или от упълномощеното лице да изпълнява следните задачи:
1. координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове за ЗБУТ в отделните фази на инвестиционното проектиране при:
а) изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологичната и/или организационната част на проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете СМР, които ще се извършват едновременно или последователно;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и на видовете СМР с отчитане при необходимост на изискванията на нормативните актове, на плана по безопасност и здраве
2. разработва план по безопасност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта;
3. подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.
Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват за етапа на инвестиционното проектиране и от:
а) консултант (за строежи от всички категории);
б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория)

Координатор по безопасност и здраве за етапа за изпълнение на строежа" е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или от упълномощеното лице да изпълнява задачите:
1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласноЗЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
3. актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
5. координира контрола по правилното извършване на СМР; 6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват за етапа на изпълнението на строежа и от:
а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
б) технически ръководител (за строежи от пета категория).

Координаторът по безопасност и здраве в строителството трябва да е правоспособно  лице с квалификация, професионален опит и техническа правоспособност в областта на проектирането,строителството,безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверение.